25.9.54

การนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) ของ Master Teacher สพป.สกลนคร เขต 2

วันที่ 24 กันยายน 2554 กลุ่มงานบริหารบุคคล ร่วมกับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการประกวดและคัดเลือกการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) ของครูแกนนำ Master Teacher ตามโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 54 ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี สพป.สกลนคร เขต 2 ดังภาพ

แจ้งผลการประกวด best practice คลิกที่นี่ค่ะ

นายกษม  โสมศรีแพง รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2
กล่าวเปิดการการนำเสนอ Best practice

ครู Master Teacher และผู้สนใจเข้าร่วม
การนำเสนอ Best practice

ผู้บริหารให้ความสนใจและเป็นกำลังใจ
ให้กับครู Master Teacher

คณะกรรมการคัดเลือก Best practice

Master Teacher รายงานตัวเพื่อนำเสนอ Best Practice

ศน.สนธยา  หลักทอง  ดำเนินรายการ

คณะศึกษานิเทศก์เป็นกรรมการตัดสิน
และให้ข้อเสนอแนะ Best practice
(ระดับอนุบาล)

คณะศึกษานิเทศก์เป็นกรรมการตัดสิน
และให้ข้อเสนอแนะ Best practice
(ระดับประถมศึกษา)

รองฯเกรียงศักดิ์และรองฯ กษม พร้อมศึกษานิเทศก์
เป็นกรรมการตัดสินและให้ข้อเสนอแนะ Best practice
(ระดับมัธยมศึกษา)

ครูแกนนำ Master Teacher นำเสนอ Best practice
คุณครูให้ความสนใจเข้ารับฟังการนำเสนอ
Best practice

หมายเหตุ ชมภาพการนำเสนอ Best practice เพิ่มเติม
1. รวมภาพจากกล้อง ศน.ปลาทอง (((คลิกที่ Link นี้ค่ะ)))

2. รวมภาพจากกล้อง ผอ.ศิวกานต์ (((คลิกที่ Link นี้ครับ)))