30.12.53

ประชุม สพฐ.วิชาการ (OBEC Academic Meeting and Symposium 2010) กรุงเทพฯ

วันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2553  นายไพบูลย์  ชวรุ่ง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วยนายสำราญ ศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ประกอบด้วย
1. ศน.สมจิตร  นาสีแสน
2. ศน.นาถวรา บุตรศรี
3. ศน.สุดารัตน์ ศรีสำราญ
4. ศน. สนธยา  หลักทอง
5. ศน. พิชชานันท์ นิธิวิรุฬธ์
6. ศน. ปลาทอง  ไชยเชษฐ
ได้เข้าร่วมสัมมนา สพฐ.วิชาการ 2553 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ  ดังภาพ

                                       


วิทยากร : รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ ( คลิกอ่านประวัติได้ ที่นี่ค่ะ )

ครู คศ.4 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


ครู คศ.4 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ )


ดร.บุญลือ ทองอยู่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลงานทางวิชาการระดับ ๘, ๙ และ ๑๐ ของ สพฐ., ก.ค.ศ. 


                                            
   รอง ฯ สำราญ  ศรีจันทร์  และคณะศึกษานิเทศก์
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

                                        
                                                นวัตกรรมทางการศึกษา
กำหนดการงาน สพฐ.วิชาการ คลิกที่นี่ค่ะ24.12.53

บรรยากาศงานมหกรรมวิชาการระดับภาค จ.อุดรธานี

คณะศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 2 ได้ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 ที่ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2553 ในงานมีการแข่งขันทางวิชาการ การจัดแสดงผลงาน/นิทรรศการ และกิจกรรมหลากหลาย ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหว ผลการแข่งขัน ผ่านทางเว็บไซต์นี้ค่ะ http://www.itud1.net/16.12.53

ประชุมปฏิบัติการส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด 3 D

วันที่ 15-17 ธันวาคม 2553 ศน.นีวรรณ  นันทราช และ ศน.ปลาทอง  ไชยเชษฐ ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลือ่นการอ่านตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมการอ่านและนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต  จังหวัดปทุมธานี โดยคณะวิทยากรเป็นผู้ทรงวุฒิและผู้เชี่ยวชาญของ สพฐ. ประกอบด้วย
1.นายวินัย  รอดจ่าย  อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2.นางพจมาน  พงษ์ไพบูลย์  ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.
3. รศ.ดร.น้ำทิพย์  วิภาวิน นายกสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย
         การประชุมในครั้งนี้เป็นการยกร่างแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพิ่มเติมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและยกร่างการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่สอดคล้องและคำนึงถึงปัญหาการอ่านออกเขียนได้ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป
   นายวินัย  รอดจ่าย :ประธานกล่าวเปิดงาน

คณะวิทยากร
ท้าพิสูจน์ : อยากให้คุณครู ผู้ปกครองทุกท่านได้อ่านเรื่องจริงของผู้ชายคนหนึ่งที่การอ่านสามารถเปลี่ยนชีวิตของเขาได้ ซึ่งวิทยากรได้นำมาประกอบการอบรมในครั้งนี้ด้วย อ่านแล้วรู้สึกประทับใจมากๆจนเกือบวางไม่ลง  เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านที่ดีมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่ง 
เชิญพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเอง
คลิกอ่าน  ที่นี่เลยค่ะ

7.12.53

ประชุมปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วันที่สอง)

วันที่ 7-8 ธันวาคม 2553 คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก ปีงบประมาณ 2554 คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา  ได้ประชุมปฏิบัติการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนครเขต 2 ท่ามกลางบรรยากาศและธรรมชาติที่สวยงาม ณ ไร่ภูพานรีสอร์ท อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร   ดังภาพ
6.12.53

ประชุมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วันแรก)

วันที่ 6 -8 ธันวาคม 2553  คณะศึกษานิเทศก์ประชุมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลักปีงบประมาณ 2554 คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา โดยมี
นายไพบูลย์  ชวรุ่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ร่วมด้วย รอง ผอ สพป.สกลนคร เขต 2 ทั้ง 3 ท่าน คือ รองฯ กษม  โสมศรีแพง
รองฯ ปริวัฏฏ์ พุกพุน และ รองฯ สำราญ  ศรีจันทร์ ณ ไร่ภูพานรีสอร์ท อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร   ดังภาพ3.12.53

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

วันที่ 3 ธันวาคม 2553 คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2 นำโดย นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553 ดังภาพ
  (( ข้อเตือนใจ : ข้าราชการ คือ ข้าของแผ่นดิน ต้องเป็นคนดี และเป็นคนเก่ง ))