19.10.53

ภาพการศึกษาดูงานคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 2

วันที่ 13-17 ตุลาคม 2553 คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่บุคลากรในสพป.สกลนคร เขต 2 ได้ไปศึกษาดูงานที่ สพป.สมุทรสาคร และศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ดังภาพ

ออกเดินทางจาก สพป.สกลนคร เขต 2

                                                 
                                      แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร

                                             เยี่ยมชมห้องทำงานกลุ่มนิเทศฯ สพป.สมุทรสาครพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน


                                                  อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
                                                                 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ


                                                                 พักค้างคืนที่อ่าวมะนาว


13.10.53

ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการแสดงนาฏศิลป์

วันที่ 12 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร ฯ    ได้จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ  การแสดงนาฏศิลป์ : รำวงมาตรฐานสำหรับครูผู้สอน ณ  หอประชุม  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

วิทยากรประกอบด้วย นางแววยุรี  ใบภักดี ,นางมะลิวัลย์  อารีถนอมวงศ์ , นางพรทิพย์  สินธนันชัย,นางวิภารา  วารีย์, นางยุพยงค์  ศรีนุกูล , นายมรรยาท  ชมภู และ
คณะศึกษานิเทศก์   ประกอบด้วย ศน.สัมฤทธิ์  สายสอน , ศน.ปลาทอง ไชยเชษฐ และ
ศน.พิชญาย์ ไพสีขาว  ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 จำนวน 42 คน     ดังภาพ


วิทยากร

คลิ๊กดูรายละเอียดความรู้เกี่ยวกับรำวงมาตรฐาน เพลงและท่ารำ ได้ที่


8.10.53

ประชุมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 8 ตุลาคม 2553 กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ ได้จัดการประชุมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง การพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นนักประดิษฐ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 หัวข้อการประชุม
ดังนี้ 1. การพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นเลิศเป็นนักประดิษฐ์
       2. การสร้างวัฒนาธรรมการวิจัยในการทำงาน
       3. การจัดค่าย การพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน
       4. ความต้องการในการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในปี 2554
       5. สมาคมผู้ครูสอนวิทยาศาสตร์จังหวัดสกลนคร

บรรยากาศการประชุมครูวิทยาศาสตร์

รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 : นายกษม โสมศรีแพง
ประธานเปิดงาน

ลงทะเบียน

ศน.ประสาท  วงศ์กาฬสินธิ์ : ผู้รับผิดชอบโครงการ

คุณครูนักวิทยาศาสตร์
 3.10.53

สพฐ. แนะศึกษานิเทศก์ 3 ประเด็น

ช่วงวันหยุดเสาร์- อาทิตย์ ข้าพเจ้ามักจะใช้เวลาท่องโลกอินเตอร์เนต สืบค้น ข้อมูลและศึกษาหาความรู้อยู่เป็นประจำ วันนี้บังเอิญไปอ่านเจอข่าวคราวในวงการศึกษานิเทศก์ น่าสนใจมากๆ และคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับคณะศึกษานิเทศก์ จึงนำมาเป็นของฝากกับพี่น้อง ศน.สพป.สกลนครเขต 2 ดังนี้


นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวระหว่างเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย  จัดโดยนายกสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ย. 2553 โดยมี ศึกษานิเทศก์ จากเขตพื้นที่ต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม ว่า ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ที่ได้แบ่งสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา (สพม.) ที่ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรใน สพม.ตามโครงสร้างที่วางไว้ เพราะฉะนั้น ในช่วงการเปลี่ยนแปลงนี้อยากฝาก ศน.ทุกคนควรจะพัฒนาและปรับบทบาทใน 3 ประเด็น คือ

1.ขอให้ ศึกษานิเทศก์ทำงานเสมือนระบบคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบ Multi Function หมายถึง ศน.ทุกคนจะต้องปรับบทบาทการทำงานโดยในด้านวิชาการก็ควรจะทำงานหลาย ๆ อย่างไปพร้อม ๆ กัน หากเป็นไปได้อยากเห็น ศน.มีความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาระวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ  
2.อยากให้ ศึกษานิเทศก์ทำตัวเสมือน Supervisor คือคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือครูผู้สอนที่ได้ไปทำการนิเทศก์ ได้พัฒนาการสอนในทางวิชาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และ
3.ให้ปรับบทบาทเสมือนตนเองเป็น Mentor หมายถึงเป็นพี่เลี้ยงที่คอยดูแลครูในทุก ๆ เรื่องไม่ว่าจะเรื่องงานวิชาการ หรือแม้แต่เรื่องทุกข์ร้อนของครู เพราะ ศึกษานิเทศก์จะเป็นคนสำคัญที่ครูให้ความไว้วางใจที่จะบอกเล่าปัญหาและนำข้อมูลที่จำเป็นไปแจ้งแก่ครูเช่นกัน

 ศึกษานิเทศก์ จะเป็นกำลังหลักสำคัญอีกส่วนหนึ่งของ สพฐ.ในการเข้าถึงกลุ่มครู เพราะฉะนั้นผมอยากเห็นการปรับเปลี่ยนพัฒนาบทบาทของ ศน.ทุกคน อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เพียงแต่ในส่วนของพื้นที่ที่กำลังอย่ระหว่างรอการปรับเปลี่ยนแม้แต่ ส่วนกลาง คือ สพฐ. ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเช่นกันเพียงแต่ยังไม่มี่การกำหนดรายละเอียดชัดเจน มีหลายข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับ ศึกษานิเทศก์เช่น อยากเสนอให้จัดตั้ง ศน.ระดับจังหวัด หรือจัดทำเครือข่าย ศน.ขึ้น หรือแม้แต่ให้มี ศน.จังหวัดในส่วนของ สพป. และ สพม. เป็นต้นเหล่านี้ยังเป็นข้อเสนอที่รอการพิจารณาวางแผนอย่างเหมาะสมต่อไปนายชัยพฤกษ์ กล่าว
  ขอบคุณที่มา : http://www.komchadluek.net


หมายเหตุ : ตัวแทนศึกษานิเทศก์จาก สพป.สกลนคร เขต 2 ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้  คือ
 ศน.ทวี  วาจาสัตย์ และ ศน.เรืองยศ  พลราชม