21.9.53

การจัดกิจกรรมประกวดโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดดีเด่น สพป.สน2

           กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ ได้ดำเนินโครงการประกวดโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
ห้องสมุดดีเด่นประจำปี 2553 โดยให้แต่ละศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดำเนินการ
คัดเลือกโรงเรียนที่จัดกิจกรรมดีเด่นทั้งโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่
คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนแต่ละโซนเพื่อเตรียม
ประกวดในระดับเขตพื้นที่ สพป.สกลนคร เขต 2
ระหว่างวันที่  23- 30  กันยายน 2553 ดังนี้
โซนที่
กิจกรรม
โรงเรียน
1

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่นขนาดเล็ก
โคกมะนาว
2
ท่าสองคอน
3
ยางคำ
1

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่นขนาดใหญ่
อูนโคก
2
บ้านแร่
3
หนองหลวงวิทยานุกูล
1

ห้องสมุดดีเด่น
ขนาดเล็ก
โคกมะนาว
2
บ้านหนองหวาย
3
โคกสวัสดี
1

ห้องสมุดดีเด่น
ขนาดใหญ่
กุดตะกาบ
2
ผักคำภู
3
หินโงม


ตัวอย่างการจัดบรรยากาศห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน